KALENDARIUM WYDARZEŃ Z HISTORII ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE

 

   

Wydarzenie

 

 1.  

 

25 marca 1946 r.

Uchwała Zarządu Miejskiego pod przewodnictwem burmistrza Jana Giemzy o uruchomieniu w Mogilnie z nowym rokiem szkolnym 1946/47 Gimnazjum Handlowego oraz kursów gimnazjum spółdzielczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

29 marca 1946 r.

 

Uchwała Rady Narodowej, pod przewodnictwem Franciszka Zühlke, o utworzeniu Gimnazjum Handlowego oraz kursów gimnazjum spółdzielczego. Decyzja o przyznaniu mieszkań nauczycielom.

 1.  

Czerwiec 1946 r.

 

Zgoda Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego na uruchomienie od 1 września 1946 r. Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego w Mogilnie.

 1.  

18 czerwca 1946 r.

 

Miejska Komisja Oświatowa jednogłośnie podejmuje uchwałę o potrzebie zorganizowania szkoły zawodowej na terenie Mogilna.

 1.  

1 września 1946 r.

Otwarcie I klasy Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego (za zgodą kuratora z 29 sierpnia) i trzech kursów administracyjno-handlowych dla dorosłych.

 

Do gimnazjum handlowego przyjęto 49 uczniów (na 64 zgłoszonych) – 31 dziewcząt i 18 chłopców; naukę rozpoczęło 6 kupców, 18 rolników, 18 urzędników, 3 robotników i 4 rzemieślników; na kursach kształciły się 122 osoby (74 dziewczęta i 48 chłopców).

 1.  

 

1 listopada 1946 r.

 

Zorganizowanie stałego dożywiania dla uczniów dojeżdżających.

 1.  

2 stycznia 1947 r.

 

Utworzenie 6-miesięcznego kursu administracyjno-handlowego dla dorosłych (20 godzin tygodniowo; nauczane przedmioty to: organizacja i technologia handlowa, spółdzielczość, księgowość, korespondencja handlowa, arytmetyka handlowa, stenografia, pisanie na maszynie oraz język angielski).

 1.  

1 lutego 1947 r.

 

Utworzenie jednej klasy drugiej semestralnej składającej się z młodzieży powyżej 18 roku życia.

 1.  

17-25 lutego 1947 r.

 

Przeprowadzenie egzaminów kończących naukę w 6-miesięcznym kursie administracyjno-handlowym  I, II i III stopnia.

 1.  

28 lutego 1947 r.

 

Ukończenie 6-miesięcznego kursu administracyjno-handlowego przez 101 osób (31 chłopców, 70 dziewcząt; 46 osób pracujących zawodowo w czasie trwania kursu).

 1.  

6 czerwca 1947 r.

 

Wniosek burmistrza Jana Giemzy do kuratorium o przyznanie trzech etatów nauczycielskich dla Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego.

 1.  

 

29 czerwca 1947 r.

Pierwsza promocja – rok szkolny 1946/47 kończy 6 klas:

kl. II semestralna 4-letniego Gimnazjum Handlowego, kl. I normalna 3-letniego

 

Gimnazjum Handlowego, kl. III semestralna 4-letniego Gimnazjum Handlowego,  kl. II normalna 3-letniego Gimnazjum Handlowego, kl. I normalna 3-letniego Gimnazjum Handlowego, jedna klasa wstępna 3-letniego Gimnazjum Handlowego.

 1.  

Czerwiec/lipiec 1947 r.

Ukończenie 6-miesięcznego kursu administracyjno-handlowego.

 1.  

 

1 września 1947 r.

 

Otwarcie Publicznej Średniej Szkoły Handlowej.

 1.  

1 października 1947 r.

 

Uruchomienie 6-miesięcznego kursu administracyjno-handlowego dla 18 słuchaczy na życzenie Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych.

 1.  

3 października 1947 r.

 

 

Wystąpienie do Kuratorium Okręgu Poznańskiego w Poznaniu, wydział III, z prośbą o nadanie Miejskiemu Koedukacyjnemu Gimnazjum Handlowemu w Mogilnie uprawnień szkoły państwowej.

 1.  

3 października 1947 r.

 

Wystąpienie do Kuratorium Okręgu Poznańskiego w Poznaniu, wydział III, z prośbą o przyznanie subwencji na wyposażenie internatu.

 1.  

4 października 1947 r.

 

 

Zawiadomienie Kuratorium Okręgu Poznańskiego w Poznaniu, wydział III, o zatrudnionych nauczycielach: Edward Thiede (dyrektor; towaroznawstwo i księgowość), Marian Rafiński (język polski, geografia i nauka o Polsce), Leontyna Tyszkiewicz (język angielski), Stanisław Paterski (geografia gospodarcza), Florian Michalak (matematyka, historia, wiadomości przyrodnicze, ćwiczenia cielesne), Mieczysław Missal (organizacja i technologia handlowa), Krystyna Jezierska (język angielski, organizacja i technologia handlowa, ćwiczenia cielesne), Halina Utechtówna (maszyny), ks. Szczepan Misiak (religia), Bolesław Pietras (śpiew). 

 1.  

Październik 1947 r.

 

 

Wizytacja szkoły przez pana Józefa Kotowicza zakończona sprawozdaniem (lokal szkolny, wyposażenie, młodzież, zespół nauczycielski, administracja). Uczęszczało wówczas do szkoły 140 uczniów, z czego 34 mieszkało w internacie przyszkolnym. Wizytator zakończył sprawozdanie słowami: „Pożądane jest zwiększenie liczby etatów państwowych przydzielonych szkole. Szkoła zasługuje na przyznanie jej uprawnień szkół państwowych.”

 1.  

31 października 1947 r.

 

 

Objęcie w Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum Handlowym w Mogilnie dwóch etatów państwowych przez dyr. Edwarda Thiede oraz nauczyciela Floriana Michalaka.

 1.  

 

Maj 1948 r.

 

Pierwszy w historii szkoły egzamin maturalny – zdany przez 33 abiturientów.

 1.  

Wrzesień 1948 r.

 

Zmiana nazwy szkoły na Koedukacyjne Liceum Administracyjno-Handlowe w Mogilnie.

 1.  

 

Wrzesień 1952 r.

 

Utworzenie dwóch klas pierwszych o 4-letnim cyklu nauczania.

 1.  

Maj 1953 r.

 

Egzamin maturalny trzech klas Technikum Ekonomicznego Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji (34 osoby). 

 1.  

10 sierpnia 1957 r.

 

 

Zebranie organizacyjne Komitetu Budowy Nowego Gmachu Szkolnego dla Technikum Ekonomicznego i Dwuzimowej Szkoły Rolniczej w Mogilnie pod przewodnictwem Antoniego Wesołowskiego.

 1.  

Kwiecień 1959 r.

 

Wmurowanie aktu erekcyjnego nowej szkoły przez Antoniego Majdzińskiego – przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

 1.  

 

Lipiec 1959 r.

 

Zawieszenie symbolicznej wiechy na nowym gmachu szkolnym.

 1.  

 

Wrzesień 1959 r.

 

Zakwalifikowanie budującej się szkoły jako Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego

 1.  

Październik 1959 r.

 

Utworzenie jednej klasy Zasadniczej Szkoły Handlowej dla Pracujących liczącej 24 uczniów.

 1.  

 

20 lipca 1960 r.

 

Oficjalne przekazanie do użytku nowego gmachu szkolnego przy ulicy Dworcowej 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 1.  

30 sierpnia 1960 r.

 

Skład grona pedagogicznego, które rozpoczęło pracę w nowym gmachu był następujący: dyrektor Jan Marszalec, Zofia Krzemień, Danuta Rutkowska, Zenon Jasiński, Adam Graczyk, Stefan Gardziewski, Jan Pietrzak, Eugeniusz Krutow, Halina Wiercińska, Henryk Kisiel, Florian Michalak, Hanna Jankiewicz, Teresa Wiśniewska, Anna Kwiatkowska, Kazimiera Wieczorek, Władysław Górkowski i Florian Nowak.

 1.  

Październik 1960 r.

 

Naukę w pierwszej klasie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej rozpoczęło 36 osób a w Zasadniczej Szkole Handlowej 18 uczniów.

 1.  

 

Maj 1961 r.

 

Pierwszy egzamin maturalny 37 uczniów piątej klasy Liceum Ekonomicznego.

 1.  

Maj 1961 r.

 

Pierwsze egzaminy końcowe uczniów dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Handlowej (18 sprzedawców).

 1.  

Wrzesień 1964 r.

 

Naukę rozpoczęło w 14 klasach 507 uczniów (pion ekonomiczny) a w 6 klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej 215 uczniów.

 1.  

5 kwietnia 1967 r.

 

Powołanie Komitetu Obchodów 20-lecia szkoły z Edwardem Szymańskim i Antonim Wesołowskim na czele.

 1.  

29 kwietnia 1967 r.

 

Uroczystości 20-lecia powstania szkoły; nadanie Technikum Ekonomicznemu imienia Oskara Langego; wręczenie szkole sztandaru oraz zjazd 300 absolwentów.

 1.  

Październik 1967 r.

 

W kolejnym roku szkolnym nauk pobierało 438 uczniów w tym 41 kształciło się Technikum Drogowym.

 1.  

Wrzesień 1971 r.

 

Przekształcenie Technikum Ekonomicznego im. Oskara Langego na Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego.

 1.  

2 września 1974 r.

 

Nowy rok szkolny rozpoczęło 12 klas Liceum Ekonomicznego i Technikum Drogowego oraz 12 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 1.  

27 października 1975 r.

 

Nadanie sztandaru szczepowi harcerskiemu przy Zespole Szkół Zawodowych w Mogilnie.

 1.  

1 września 1979 r.

 

Powołanie pierwszej klasy 3 letniego Technikum Rachunkowości o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych (20 uczniów).

 1.  

 

Maj 1981 r.

 

Egzaminy końcowe 3 klasy Średniego Studiów Zawodowego (15  abiturientów).

 1.  

Maj 1982 r.

 

Pierwszy egzamin końcowy absolwentów Technikum Rachunkowości Rolnej (19 abiturientów).

 1.  

 

Wrzesień 1989 r.

 

Otwarcie szkolnej pracowni komputerowej.

 1.  

 

1 września 1989 r.

 

Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych.

 1.  

 

3 września 1990 r.

 

Nauczanie religii w szkole i wprowadzenie 6-stopniowej skali ocen.

 1.  

 

14 marca 1990 r.

 

Powołanie przez wojewodę bydgoskiego Zespołu Szkół w Mogilnie.

 1.  

29 czerwca 1995 r.

 

Utworzenie Komitetu Organizacyjnego 50-lecia szkół w Mogilnie i zjazdu absolwentów (przewodniczył Kazimierz Kasprzak).

 1.  

 

1 września 1995 r.

 

Początek programu MOVE w szkole.

 1.  

12 października 1995 r.

 

 

 

Uroczysty apel z okazji 35-lecia istnienia nowego budynku szkolnego. Wśród zaproszonych gości obecni byli:

Stanisław Łaganowski – burmistrz Mogilna,

Jan Thiede – przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej,

Marek Gotowała – burmistrz Trzemeszna,

Antoni Wesołowski – były przewodniczący Prezydium PRN w Mogilnie,

Stanisława Łagowska – wójt gminy Dąbrowa,

Marian Mrugowski – były prezes PSS,

Zenon Łukasik – dyrektor Zarządu Dróg w Mogilnie

 1.  

15 czerwca 1996 r.

 

Obchody 50-lecia powstania Zespołu Szkół w Mogilnie: nowy sztandar, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, zjazd absolwentów.

 1.  

5 – 9 października 1998

 

 

Sesja ekonomiczna przygotowana przez uczniów Technikum Ekonomicznego na temat „Członkostwo w Unii Europejskiej – wyzwaniem czy zagrożeniem dla Polski?” Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw.

 1.  

10 listopada 1998

 

Udział przedstawicieli młodzieży Zespołu Szkół w uroczystym odsłonięciu pomnika Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka w Parku Miejskim w Mogilnie.

 1.  

4 grudnia 1998

 

 

W auli Zespołu Szkół krakowski „ Teatr  Faktu ”przedstawił spektakl poetycko – dokumentalny poświęcony ofiarom Katynia; młodzież dokonała wpisu w księdze pamiątkowej Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia.

 1.  

11 kwietnia 1999

 

 

Młodzież Zespołu Szkół uczestniczy w uroczystych obchodach 59 – rocznicy mordu dokonanego przez NKWD na polskich oficerach i policjantach w Katyniu, Starobielsku Ostaszkowie i Lwowie.

 1.  

1999-2000

 

 

 

Kolejna reforma systemu oświaty. Okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. Wprowadzono obowiązkowe 3-letnie gimnazja .Młodzież mogła kontynuować naukę w 3-letnich liceach, 4- letnich technikach i 2-3 letnich szkołach zawodowych.

 1.  

18 października 1999

 

 

 

 

Sesja ekonomiczna przygotowana z okazji Dnia Patrona Liceum Ekonomicznego Oskara Langego. Wśród zaproszonych gości byli: Wizytator Kuratorium Oświaty  Pan Andrzej Stobrawa, Starosta Powiatu Mogileńskiego Tadeusz Szymański, Naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Konieczka. Młodzież przygotowała prezentacje dotyczące przemian gospodarczych w Polsce po 1989 roku.

 1.  

10 marca 2000

 

 

Spotkanie młodzieży z Panią Poseł na Sejm RP Anną Bańkowską  oraz Panią Senator Dorotą Kempke. Tematem spotkania było zapoznanie młodzieży ze strukturą parlamentu oraz trybem legislacyjnym.

 1.  

2000 - 2001

Z powodu reformy systemu oświaty nie było naboru do klas pierwszych.

 1.  

25 września 2000

 

Młodzież brała udział w spotkaniu z wykładowcą UMK w Toruniu dr. Leszkiem Sytnerem, temat wykładu dotyczył faszyzmu w Europie w XX wieku.

 1.  

 Października 2000

 

 

W kolejną rocznicę śmierci patrona Liceum Ekonomicznego Oskara Langego młodzież zorganizowała sesję ekonomiczną pt. „Wymiana międzynarodowa lat 1999-2000”.

 1.  

15 lutego 2002

 

Uchwała Nr XXXVIII/216/02 Rady Powiatu dotyczące utworzenia z dniem 1 września 2002 roku 3-letniego Liceum Profilowanego na podbudowie programowej gimnazjum.

 1.  

15 lutego 2002

 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/219/02 Rady Powiatu dotycząca przekształcenia z dniem 1 września 2002 roku 4-letniego Liceum Ekonomicznego im. Oskara Langego w 4-letnie Technikum Ekonomiczne im. Oskara Langego na podbudowie programowej gimnazjum.

 1.  

15 lutego 2002

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/218/02 Rady Powiatu dotycząca przekształcenia z dniem 1 września 2002 roku 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum.

 1.  

15 lutego 2002

 

Uchwała Nr XXXVIII/217/02 Rady Powiatu w sprawie likwidacji 5-letniego Technikum Drogowego w Mogilnie.

 1.  

15 lutego 2002

 

 

 

Uchwała XXXVIII/220/02 Rady Powiatu w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2002 roku 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie programowej szkoły podstawowej w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową na podbudowie programowej gimnazjum.

 1.  

23 maja 2002

 

 

Zespół Szkół odwiedził Arcybiskup Henryk Muszyński wraz z dziekanem dekanatu mogileńskiego ks. Stanisławem Zywertem oraz proboszczem kościoła św. Jakuba  - ks. Zenonem Lewandowskim.

 1.  

30 kwietnia 2004

 

Rada Powiatu podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 września 2004 roku Liceum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 1.  

24 lutego 2006

 

Uchwałą Rady Powiatu został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2006 roku internat Zespołu Szkół.

 1.  

9 listopada 2007

 

Młodzież Zespołu Szkół zaprezentowała program artystyczny  Zaduszki Poetyckie w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

 

14 grudnia 2007

 

 

 

Szkoła gościła zawodowych żołnierzy z Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia przy I Brygadzie Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy powrócili z misji pokojowej w Afganistanie – podpułkownik dyplomowany Robert Łączyński, major Hubert Bucholc i chorąży Krzysztof Kaźmierczak.

 

10 kwietnia 2008

 

Debiut Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zespół Szkół reprezentowali: A. Samul, J. Pawlak, M. Kaczorowska, P. Zabawa, M. Jabłoński

 

2 października 2008

 

Klub Dyskusyjny założony z inicjatywy pani Haliny Wesołowskiej gościł znanego poetę mogileńskiego Maksymiliana Barta – Kozłowskiego.

 1.  

 

24 października 2008

 

Podpisanie umowy na realizację projektu nowej sali gimnastycznej.

 1.  

30 października 2008

Symboliczne rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkół o salę gimnastyczną.  

 

Gościliśmy m.in. posła na sejm RP Pana Eugeniusza Kłopotka, Wicemarszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego Edmunda Hartwicha oraz członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bartosza Nowackiego.

 1.  

20 listopada 2008

 

Wykład profesora Zbigniewa Pilarczyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat „ Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

 1.  

26 marca 2009

 

Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół z posłem Parlamentu Europejskiego Panem Tadeuszem Zwiefką.

 1.  

11 września 2009

 

 

 

Historyczna rekonstrukcja bohaterskiej obrony Mogilna. Młodzież naszej szkoły przygotowała widowisko plenerowe. Razem z mogileńskimi strażakami oraz członkami Stowarzyszenia „Magazyn Zbożowy GS” odegrała role bohaterów walczących w obronie Mogilna we wrześniu 1939 roku.

 1.  

 

 

25 września 2009

 

 

Udział młodzieży Zespołu Szkół w projekcie „Noc naukowców w Wielkopolsce”.

 1.  

6 listopada 2009

 

 

Kolejna edycja Zaduszek Poetyckich  w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku – młodzież przygotowała program artystyczny inspirowany tematem „Pogrzebani w historii”.

 1.  

8 grudnia 2009

 

 

Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem gospodarczo-sanitarnym. Honorowym gościem tej uroczystości był wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

26 lutego 2010

 

 

Gościł w szkole prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Honorowy Konsul Estonii. Wygłosił prelekcję „ Życie codzienne mieszkańców Estonii”.

 1.  

14 kwietnia 2010

 

Okolicznościowy apel w związku z żałobą narodową – katastrofą prezydenckiego samolotu w Smoleńsku; młodzież dokonała wpisu do Księgi Kondolencyjnej.

 1.  

 

2010

 

Po 25 latach matematyka staje się przedmiotem obowiązkowym na maturze.

 1.  

16 listopada 2010

 

 

 

Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego. W otwarciu obiektu uczestniczyli m. in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich, starosta mogileński Tomasz Barczak oraz przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Wiesław Gałązka.

 1.  

1 września 2011

 

Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół objął dotychczasowy wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów humanistycznych Zbigniew Grzechowski.

 1.  

20 stycznia 2012

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Grzechowski uczestniczył w uroczystej gali w związku z umieszczeniem Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie wśród najlepszych szkół w Polsce. W Ogólnopolskim Rankingu Techników nasze Technikum zajęło 74 miejsce w kraju i 8 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.

 1.  

15 marca 2012

 

 

Spotkanie młodzieży ZS z Burmistrzem Miasta i Gminy Mogilno Panem Leszkiem Duszyńskim, dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych na rewitalizację miasta i okolicy.

 1.  

23 kwietnia 2012

 

 

Sesja popularno-naukowa poświęcona bł. księdzu Wincentemu Frelichowskiemu, zorganizowana przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Mogileńskiej oraz młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie.

 1.  

27 kwietnia 2012

 

Początek współpracy Zespołu Szkół z Wyższą Szkołą Bankową Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

 1.  

2012

 

 

 

Zespół Szkół uczestniczy w pilotażowym projekcie „Wysoka jakość systemu oświaty” prowadzonym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Celem projektu jest wdrożenie programu KP CEN-u  „Nowa Rola Placówek Oświatowych”.

 1.  

1 września 2012

 

 

 

Obowiązuje nowa podstawa programowa. Kolejny etap reformy MEN. Powstały nowe przedmioty: przyroda, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa i informatyka. Według wymogów nowej reformy szkolnictwa utworzono w szkole doradztwo zawodowe dla uczniów.

 1.  

10 października 2012

 

Debata dotycząca liberalizacji przepisów w kwestii zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Wśród zaproszonych gości był ks. dr. Andrzej Panasiuk.

 1.  

 

19 grudnia 2012

 

„LIPDUP” - pierwsza filmowa promocja Zespołu Szkół w Mogilnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

8 lutego 2013

 

 

 

 

 

Wizyta Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej w związku z zajęciem 33 miejsca i umieszczeniem naszej szkoły wśród najlepszych szkół Polski w XV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych tygodnika „ Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”. W uroczystości wzięli udział Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak, Wicestarosta Tadeusz Szymański oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Wychowania i sportu Andrzej Konieczka.

 1.  

19 kwietnia 2013

 

 

Uroczyste wręczenie statuetek „Partnera Zespołu Szkół w Mogilnie” dla firm: „Stalko”, „Zbych–Pol &Mobet”, „Mogilmed” i „Pro-met”. Konferencja na temat „Rola pracodawcy w zmodyfikowanym kształceniu zawodowym”.

 1.  

26 kwietnia 2013

 

Rada Powiatu zlikwidowała z dniem 31 sierpnia 2016 roku  Liceum Profilowane oraz Liceum Uzupełniające w Mogilnie.

 1.  

6 czerwca 2013

 

 

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak i Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Grzechowski podpisali z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie dr. hab. Józefem Grabarczykiem porozumienie o opiece naukowej i dydaktycznej nad ZS w Mogilnie.

 1.  

2013

 

W Zespole Szkół realizowane są projekty unijne: „Wiedza kluczem do sukcesu ucznia” oraz „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju powiatu mogileńskiego”.

 1.  

14 listopada 2013

 

Inauguracja działalności Klubu „Podróżnik” w Zespole Szkół. Do 2016 r. zorganizowano wycieczki do Włoch, Brukseli, Paryża i Grecji.

 1.  

 

19 listopada 2013

Spotkanie młodzieży ZS z Sekretarzem Stanu Prezesa Rady Ministrów panem Tomaszem Jędrzejczakiem. Wśród zaproszonych gości byli: Wicemarszałek

 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Dariusz Kurzawa, Doradca Sekretarza Stanu Prezesa Rady Ministrów pan Radosław Konieczny, Wicestarosta Mogileński pan Tomasz Barczak oraz Naczelnik Wydziału Oświaty pan Andrzej Konieczka.

 1.  

20 listopada 2013

 

Początek działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie.

 1.  

3 grudnia 2013

 

 

Międzynarodowa współpraca Zespołu Szkół. W ramach Szkolnego Dnia Wolontariatu gościliśmy wolontariuszy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz Hiszpanii.

 1.  

10 grudnia 2013

Młodzież z Zespołu Szkół wraz z Harcerskim Kręgiem Seniorów im. Leona

 

 

Wyczółkowskiego zainaugurowała obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wśród  zaproszonych gości byli przedstawiciele władz powiatu: Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Teresa Kujawa oraz reprezentanci Harcerskich Kręgów Seniora z Mogilna, Trzemeszna i Gniezna.

 1.  

10 stycznia 2014

 

 

 Europejska lekcja w europejskiej szkole! Spotkanie młodzieży ZS w Mogilnie z posłem do Parlamentu Europejskiego Panem Januszem Zemke oraz przedstawicielami władz lokalnych.

 1.  

 

27 stycznia 2014

Przedstawiciele klas technicznych wraz z Dyrektorem Zbigniewem Grzechowskim uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia gratulacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Hes oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Annę Łukaszewską  za uzyskanie wysokiego miejsca w Rankingu Szkół w 2014 r.

 

 

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie na 76. miejscu  wśród szkół technicznych w kraju.

W Rankingu Egzaminów Zawodowych  Technikum Drogowe z Mogilna zajęło I miejsce w kraju! Technikum Ekonomiczne – 7 miejsce w kraju.

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie otrzymało Znak Najwyższej Jakości – ZŁOTA SZKOŁA 2014.

 

 

 

 

 

 1.  

21 marca 2014

 

 

 

 

W naszej szkole gościli pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – prof. dr  hab. inż. Janusz Mielniczuk, dr inż. Ryszard  Raczyk oraz dr inż. Piotr Maluśkiewicz. W czasie uroczystego spotkania w auli młodzież zaprezentowała drugi projekt promocyjny szkoły – teledysk „Rozwiń skrzydła”.

 1.  

      25 marca 2014

 

 

 

 

W Zespole Szkół w Mogilnie wręczone zostały statuetki Partnera Zespołu Szkół dla firm współpracujących ze szkołą. To wyróżnienie otrzymały firmy: Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosł Różnych, „Mogilmed”, „Studio 7”, „Instel” i Zakład Ogólnobudowlany. Po raz pierwszy przyznano statuetkę Złotego Partnera ZS w Mogilnie, którą trafiła do firmy „Zbych-Pol & MOBET”.

 1.  

2 września 2014

Zespół Szkół  - Szkołą na miarę XXI wieku!

 

 

 

 

 

Uroczyste wręczenie raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. ZS uzyskało wysoką notę oznaczającą bardzo wysoki poziom spełniania wymagań przez szkołę. W uroczystości brał udział

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, Wicestarosta Mogileński pan Tomasz Szymański, Naczelnik Wydziału Oświaty pan Andrzej Konieczka oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki.

 1.  

1 marca 2015

 

 

Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji 3 marca odbyły się wykłady prowadzone przez pana Grzegorza Kacprzaka edukatora IPN z Bydgoszczy, poświęcone bohaterom powojennej Polski.

 1.  

18 marca 2015

 

W Zespole Szkół odbyła się Międzyszkolna Debata Społeczno-  Kulturowo-Pedagogiczna.

 1.  

 

2015

 

Przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny według nowej podstawy programowej.

 1.  

 

2015

 

Technikum Zespołu Szkół uzyskało certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.

 1.  

21 grudnia 2015

 

Sesja matematyczna upamiętniająca obchody roku Mariana Rejewskiego pod hasłem „ Matematycy, kryptolodzy, pogromcy Enigmy”.

 1.  

 

15.02.2016

Inauguracja obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Okolicznościowy wykład w auli

 

ZS wygłosił Ks. Arcybiskup Senior Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Henryk Józef Muszyński.

 1.  

 

30 marca 2016

 

Na mocy uchwały Rady Powiatu w Mogilnie utworzono Szkołę Policealną.

 1.  

4 kwietnia 2016

 

 

 

Spotkanie młodzieży ZS z ekspertami kampanii „Drugie życie” – prof. dr hab. nauk medycznych Zbigniewem Włodarczykiem z Kliniki Transplantacji i Chirurgii Ogólnej w Bydgoszczy oraz Janem Stępniakiem z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.

 1.  

15 kwietnia 2016

 

 

Młodzież Zespołu Szkół zaprezentowała w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pokaz audiowizualny upamiętniający 1050. rocznicę Chrztu Polski w Gnieźnie.

 1.  

2016

 

 

Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie zajęło 2. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 27. miejsce wśród najlepszych Techników w Polsce. Kolejny raz uzyskaliśmy Znak Najwyższej Jakości – ZŁOTA SZKOŁA 2016.

 

 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE