SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie

 

Dnia 15 maja 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w ZS w Mogilnie poprzez doposażenie pracowni kształcenia praktycznego, w tym pracowni komunikacji w języku obcym. Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia pracowni kształcenia praktycznego, a tym samym do zbliżenia warunków kształcenia do warunków panujących na rynku pracy u pracodawców. Ponadto dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni wsparte kierunki zawodowe staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów, zwiększą ich zaangażowanie w naukę, a także przyciągną nowych uczniów do kierunków pożądanych przez rynek pracy.

W ramach projektu wsparte zostaną 2 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego, doposażonych zostanie 7 pracowni, w których będzie 107 miejsc dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik drogownictwa. Doposażone zostaną: pracownia montażu urządzeń techniki komputerowej, pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia dokumentacji, pracownia miernictwa i robót drogowych, pracownia materiałoznawstwa. Z efektów podejmowanych działań bezpośrednio skorzysta 212 uczniów ZS w Mogilnie.

Łączny koszt zadania wynosi 373 576,52 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 317 540,04 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest we wrześniu 2018 r.