Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie

 

Dnia 15 maja 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w ZS w Mogilnie poprzez doposażenie pracowni kształcenia praktycznego, w tym pracowni komunikacji w języku obcym. Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia pracowni kształcenia praktycznego, a tym samym do zbliżenia warunków kształcenia do warunków panujących na rynku pracy u pracodawców. Ponadto dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni wsparte kierunki zawodowe staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów, zwiększą ich zaangażowanie w naukę, a także przyciągną nowych uczniów do kierunków pożądanych przez rynek pracy.

W ramach projektu wsparte zostaną 2 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego, doposażonych zostanie 7 pracowni, w których będzie 107 miejsc dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik drogownictwa. Doposażone zostaną: pracownia montażu urządzeń techniki komputerowej, pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia dokumentacji, pracownia miernictwa i robót drogowych, pracownia materiałoznawstwa. Z efektów podejmowanych działań bezpośrednio skorzysta 212 uczniów ZS w Mogilnie.

Łączny koszt zadania wynosi 373 576,52 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 317 540,04 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest we wrześniu 2018 r.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE