Deklaracja dostępności cyfrowej 

 

  

Zespół Szkół w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 

 

www.zs-mogilno.pl 

 

Dane teleadresowe jednostki: 

Zespół Szkół w Mogilnie 

Dworcowa 9, 88-300 Mogilno 

 

Data publikacji strony internetowej: 20 sierpnia 2016 r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02 

 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących, 

część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny 

  

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Strona www.zs-mogilno.pl jest zgodna z dostępnością cyfrową w 90% 

 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

 

e-mail: zsmogilno@wp.pl  Telefon: 52 315 26 64 

 

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

  

Dostępność architektoniczna 

Szkoła nie posiada podjazdów przy wejściach głównych, nie posiada wind dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły zlokalizowane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE