15 stycznia 2021

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

Zuzanna Szczechowicz (II b LOG), Weronika Kobielska (II c LOG), Katarzyna Kozłowska (II c LOP) i Angelika Szatkowska (III c LO) z Zespołu Szkół w Mogilnie zakwalifikowały się do drugiego, okręgowego etapu LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Pierwszy, szkolny etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego polegał na przygotowaniu pracy, która w wyczerpujący i oryginalny sposób omówi wybrane przez ucznia zagadnienie.

Zuzanna Szczechowicz napisała pracę na temat „Romantyczni świadkowie początków nowoczesności”.

Uczennica rozpoczęła wywód od próby zdefiniowania pojęcia „zmiana”, przy czym zmierzała do uwypuklenia tych zmian, które miały ogromne znaczenia dla kształtu świata i sposobu funkcjonowania człowieka w tym świecie. Zauważyła, że zmiany są nieuniknione i naturalne. Biorąc pod uwagę przemiany, jakie zachodzą w romantyzmie, uczennica określiła tę epokę jako „rewolucyjną”. Zuzanna podkreśliła, że zmiany zachodzące w epoce romantycznej postrzegane były różnie, jedni widzieli w nich postęp, inni obawiali się destrukcyjnego wpływu. Swoje spostrzeżenia pisząca poparła twórczością Goethego czy też Adama Mickiewicza.

Weronika Kobielska napisała pracę, w której poddała analizie temat „Archetypy biblijne w literaturze. Jaką funkcję pełnił określony typ bohatera archetypicznego w kontekście nurtów ideowych danej epoki?”

Uczennica swobodnie prowadziła rozważania na temat inspiracji biblijnych widocznych w literaturze różnych epok. Weronika połączyła popularność danego motywu lub sposobu przedstawiania postaci biblijnej z tłem historycznoliterackim. Szczególną uwagę poświęciła prześledzeniu dziejów archetypu zdrajcy. Opisała odmienne prezentowanie postaci Judasza w tekstach literackich różnych epok. Przywołała również teksty apokryficzne dotyczące Maryi, a analizując archetyp Księgi, zwróciła uwagę na wątki mesjanistyczne, rolę poety i Słowa.

Katarzyna Kozłowska pisała pracę na temat „Wartości uniwersalne w literaturze dawnej (do końca XVIII wieku)”.

Katarzyna rozpoczęła swoje spostrzeżenia od próby wyjaśnienia, czym jest wartość. W tej części pracy przywołała własne przemyślenia oraz podała definicje słownikowe, a także wypowiedzi filozofów, estetów i badaczy literatury.

Główną część pracy stanowiły dociekania na temat wartości uniwersalnych w „Pieśni o Rolandzie”, twórczości Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego, Ignacego Krasickiego i Franciszka Karpińskiego. Za wartości uniwersalne autorka pracy uznała między innymi honor, wolność (ojczyznę) i Boga.

Angelika Szatkowska również pisała pracę na temat „Wartości uniwersalne w literaturze dawnej (do końca XVIII wieku)”.

Pisząca swoje rozważania rozpoczęła od własnych, a także naukowych definicji terminu wartość. Autorka zwróciła uwagę na niejednoznaczność, nieprecyzyjność terminu zarówno w ujęciu aksjologicznym, jak i filozoficznym czy moralnym. Pytanie o wartości, hierarchię wartości, aspiracje stanowi przedmiot badań i rozważań naukowych wielu dyscyplin społecznych, filozoficznych, estetycznych i etycznych.

W części argumentacyjnej biorąc pod uwagę różne kryteria, pisząca przywołała takie wartości jak: wiara – Bóg, cnota, sława, godność, wolność, mądrość czy rodzina. Angelika starała się udowodnić, że wartości te wyrażają siłę, kierunek działań i dążeń człowieka. Wyżej wymienione wartości ukazane zostały w twórczości wybranych poetów i pisarzy literatury dawnej – głównie autora „Pieśni o Rolandzie”, Jana Kochanowskiego, Wacława Potockiego czy Ignacego Krasickiego.

Uczennice przystąpią do drugiego okręgowego etapu LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który przeprowadzony zostanie 13 lutego 2021 r. Zadanie konkursowe polegać będzie na napisaniu pracy literackiej na wybrany temat i rozwiązaniu testu językowego z elementami analizy utworu poetyckiego. Ze względu na stan pandemii w Polsce – regulamin tegorocznej olimpiady pozwala na przeprowadzenie zawodów okręgowych w formie online.

Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawują nauczyciele języka polskiego Anna Praczyk, Kinga Gąska i Piotr Perzyna.

 

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE