01 lutego 2022
Zuzanna Szczechowicz (III b LOG), Weronika Kobielska, Katarzyna Chmielewska (III c LOG), Joanna Kobielska (II a LO) oraz Jędrzej Wolski (III a LOG) z Zespołu Szkół w Mogilnie zakwalifikowali się do drugiego, okręgowego etapu LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 
Pierwszy, szkolny etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego polegał na przygotowaniu pracy, która w wyczerpujący i oryginalny sposób omówi wybrane przez ucznia zagadnienie.
 
Zuzanna Szczechowicz pisała pracę na temat „Średniowiecze - „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem”?
Uczennica już we wstępie zauważyła, że uznanie średniowiecza „wiekami ciemnymi” i czasem zacofania cywilizacyjnego nie jest w pełni uzasadnione. Wskazała uwagę teocentryzmu w sztuce średniowiecznej, ale jednocześnie udowadnia, że istotnymi tematami epoki były uczucia i rozterki ludzkie. Argumentacja piszącej dotyczyła interpretowaniu motywu ars moriendi, na podstawie którego uczennica zaznaczyła, iż to nie tyle sztuka umierania, ile sztuka życia. Zuzanna ukazała też średniowieczne obrazowanie zaświatów i jego rolę w kształtowaniu norm postępowania ówczesnego społeczeństwa. W ciekawy sposób snuła rozważania dotyczące zmiennego losu – Fortuny, którą w średniowieczu tłumaczono, jako siłę podległą wyrokom boskim.
 
Weronika Kobielska uczennica klasy III c LO G Zespołu Szkół w Mogilnie poddała analizie temat nr 2: Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w poezji polskiej (od XVI wieku do współczesności).
Uczennica, biorąc pod uwagę mnogość nawiązań do twórczości Kochanowskiego, w swojej pracy skupiła się na jednym wybranym motywie, a następnie przeanalizowała nawiązania do niego w dziełach innych twórców.
Weronika za przedmiot swoich rozważań uczyniła Mit lipy czarnoleskiej na przestrzeni wieków. Zwróciła uwagę na symbolikę samego drzewa, by trafnie rozpoznać inspiracje lipą czarnoleską w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Mickiewicza i Juliana Ejsmonda. Uczennica wpisała omawiane utwory we właściwie konteksty historycznoliterackie.
 
Joanna Kobielska uczennica klasy II a LO Zespołu Szkół w Mogilnie wybrała temat nr 1: Średniowiecze – „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem? i poddała analizie wybrane zagadnienia, by udowodnić, że omawiana epoka jest czasem metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem.
Rozprawkę cechuje przemyślana struktura oraz oryginalne ujęcie tematu, wzbogacone o tło kulturowe i społeczno-obyczajowe. Uczennica zauważyła, że średniowiecze jest oceniane dość powierzchownie i krzywdząco. Odniosła się do tzw. czarnej legendy i wytłumaczyła, z czego, jej zdaniem, wynika takie postrzeganie wieków średnich. Typowe dla tych czasów pojęcia (teocentryzm, dualizm) oraz motywy (deesis, stabat mater dolorosa, danse macabre) uczyniła punktem wyjścia do swoich rozważań. Odwołała się do sztandarowych tekstów kojarzonych z epoką, ale analizę i interpretację poszerzyła o opinie badaczy i własne wnioski, co stanowi niewątpliwy atut tej pracy.
 
Katarzyna Chmielewska uczennica klasy III c LO G Zespołu Szkół w Mogilnie przedstawiła rozprawkę na temat nr 2: Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w poezji polskiej (od XVI wieku do współczesności).
Uczennica dostrzegła mnogość nawiązań do twórczości mistrza Jana z Czarnolasu w twórczości poetów oświeceniowych. Zwróciła uwagę przede wszystkim na nawiązania aprobatywne, ale nie zapomniała o elementach polemicznych. Skupiła się na dziełach Konstancji Benisławskiej, Franciszka Karpińskiego oraz Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wskazała, że każdy z nich nawiązywał do istotnych dla siebie kwestii, które można odnaleźć w wierszach Jana Kochanowskiego. Katarzyna ukazała w swojej pracy renesansowego poetę jako twórcę ponadczasowego, inspirującego kolejne pokolenia.
 
Uczeń klasy III LO Jędrzej Wolski pisał pracę na temat Problemy genologii literackiej. Gatunki czyste, mieszane, nowe, ślady związku z gatunkiem.
Praca jest zgodna z tematem i ma ściśle uporządkowaną trójdzielną kompozycję.
Autor rozpoczął swój wywód od ustalenia, czym zajmuje się dział literatury zwany genologią. Jędrzej wyszedł z założenia, że gatunków czystych jest zapewne mniej od mieszanych, ujęcie więc synkretyczne wytworów literatury pięknej wydaje się najbardziej słuszną drogą we współczesnej genologii. Spoglądając na arcydzieła piśmiennictwa jako na twory synkretyczne, unikniemy powierzchownego ich „zaszufladkowania” i zubożałej percepcji. W myśl założeń synkretyzmu zdaniem piszącego czytelnik pragnący odczytać właściwy sens utworu, nie powinien dokonywać tego, odwołując się li tylko do odnajdywania cech wspólnych właściwych jednemu gatunkowi, ale winien, na ile to możliwe, poszukiwać cech różnych, przypisanych różnych gatunkom i łączyć je w jedną nierozerwalną całość.
Jędrzej problem czystości gatunkowej odniósł do noweli, zestawiając „Sokoła” Boccaccia z „Kamizelką” Bolesława Prusa. Piszący uważa, że w przypadku tego gatunku zwięzłość, jednowątkowość, fragmentaryczność życia bohatera, czy punkt kulminacyjny świadczą o czystości gatunkowej. Mieszanie się gatunków z kolei zostało zaprezentowane na podstawie ballad Adama Mickiewicza i „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Szczególnie w książkach Sienkiewicza widoczne są komponenty różnych gatunków i odmian gatunkowych powieści, choćby takich jak: powieść historyczna, baśń na tle dziejowym, ślady eposu, gawęda szlachecka czy nawet western.
Jako gatunek dość nowy w literaturze Jędrzej podał powieść hipertekstową. Piszący starał się przybliżyć poetykę tego dość młodego gatunku, w oparciu o stanowiska badaczy, a także własną percepcję powieści „Blok” Sławomira Shutego.
 
Uczniowie przystąpią do drugiego okręgowego etapu LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który przeprowadzony zostanie 12 lutego 2022 r. Zadanie konkursowe polegać będzie na napisaniu pracy literackiej na wybrany temat i rozwiązaniu testu językowego z elementami analizy utworu poetyckiego. Ze względu na stan pandemii w Polsce – regulamin tegorocznej olimpiady pozwala na przeprowadzenie zawodów okręgowych w formie online.
 
Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawują nauczyciele języka polskiego Anna Praczyk, Kinga Gąska i Piotr Perzyna.
LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE