23 października 2019

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

 

10 października 2019 r. w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyło się spotkanie z pracodawcami, którzy współpracują ze szkołą w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu. Celem spotkania było przedstawienie zmian w kształceniu zawodowym młodocianych pracowników, które wprowadzono od 1 września 2019 r. i uzgodnienie porozumienia o monitorowaniu realizacji programów nauczania.

W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy kształcący w zawodzie sprzedawca, cukiernik, kucharz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy oraz fryzjer.

Spotkanie otworzył pan dyrektor Zbigniew Grzechowski, który podziękował zebranym za obecność, nakreślił model współczesnego ucznia-młodocianego pracownika, a także zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia przez całe życie i rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Pani wicedyrektor Lidia Wegner przedstawiła zmiany wynikające z aktualnych przepisów oświatowych w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. Najważniejsze z nich to: wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, obowiązek przystąpienia do egzaminów zawodowych jako warunek uzyskania promocji i ukończenia szkoły, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach czy dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

W dalszej części spotkania kierownik szkolenia praktycznego pan Marcin Buzała omówił zasady organizacji wyjazdów i realizacji przez uczniów zajęć kursowych oraz poinformował o liczbie uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach. Przedstawił także, jakie ustalenia z dyrektorem szkoły musi podjąć pracodawca kierujący młodocianego pracownika na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia.

Kolejna część spotkania miała charakter warsztatowy i była przeprowadzona w dwóch zespołach. Pracodawcy kształcący uczniów w zawodzie sprzedawca wspólnie z panią Lidią Wegner ustalili szczegółowe zasady współpracy szkoły z pracodawcami w zakres kształcenia zawodowego, a także treść porozumienia określającego sposób monitorowania realizacji programu nauczania. Pani wicedyrektor omówiła również wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.18 Prowadzenie sprzedaży w sesji czerwiec-lipiec 2019 w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynikami krajowymi i wojewódzkimi w zawodzie sprzedawca. Natomiast w tym samym czasie pan Marcin Buzała wspólnie z pozostałymi pracodawcami uzgodnili ustalenia na podstawie art. 120a. ust.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 r. i treść porozumienia określającego sposób monitorowania realizacji programu nauczania w poszczególnych zawodach.

 

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE