17 stycznia 2018

 Zakwalifikowali się do zawodów okręgowych

XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie: Anna Pietruszewska (II c LO), Aleksandra Osika (II a LO), Julia Ratajewska (II c LO), Michał Narożniak  (II d LO) i Remigiusz Hanczewski (III e LO) zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Na etapie szkolnym należało napisać pracę na wybrany temat zaproponowany przez Komitet Główny Olimpiady.

Anna Pietruszewska realizowała temat Mickiewicz współczesny. Miejsce romantyka w twórczości poetów XX i XX wieku. Anna swój wywód rozpoczęła od przybliżenia sylwetki wybitnego polskiego poety Adama Mickiewicza. Autorka stwierdziła, że twórczość poety nie jest tylko przynależna do XIX wieku, ale żywe, twórcze ślady liryki można odnaleźć w poezji XX wieku. Pisząca wskazywała więc, że twórczość Adama Mickiewicza nie jest do końca hermetyczna i nie zamyka się w obrębie tylko epoki romantyzmu. Praca przypominała elementy analizy porównawczej – pisząca zestawiała dany utwór Adama Mickiewicza z kontekstem/utworem poety XX-wiecznego.

Aleksandra Osika realizowała temat Orientalizm w polskiej kulturze i literaturze. Pracę cechowała przemyślana struktura oraz oryginalne ujęcie tematu, wzbogacone o tło historyczne i społeczno-obyczajowe. Autorka omawiała kolejne aspekty związane z obecnością orientalizmu w polskiej literaturze na przestrzeni wieków. Interpretowała utwory z baroku, romantyzmu, pozytywizmu oraz odwoływała się do literatury współczesnej. Atutem pracy jest bez wątpienia pogłębiony namysł nad obecnością orientalizmu w kulturze polskiej. Zwróciła uwagę na jego silne zakorzenienie i opieranie się wpływom zachodnim. 

 Z kolei Julia Ratajewska pisała pracę na temat Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych. Autorka rozpoczęła swój wywód od ustalenia narodzin toposu władcy w kulturze. Zbudowała tezę, wskazując w niej na panegiryczny, ale też deprecjonujący model władcy wykreowany przez twórców piśmiennictwa epok dawnych. Następnie tezę bogato argumentowała, odwołując się do losów wybranych władców i dzieł np. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Priama (Zygmunta Augusta) oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Julia przywołała sądy wybitnych badaczy literatury w celu dopełnienia własnych rozważań oraz samodzielnej analizy i interpretacji. Pokazała różne metody i narzędzia twórcze, a także formy gatunkowe, w których wypowiadali się twórcy prezentujący sylwetki monarchów.

Michał Narożniak napisał pracę olimpijską na temat Orientalizm polskiej literatury i kultury. Uczeń starał się określić, na czym polega zjawisko orientalizmu w kulturze polskiej na przestrzeni wieków. W wywodzie tym nie zabrakło wyjaśnienia, czym jest orientalizm i jak twórcy poszczególnych wieków postrzegali to zjawisko. Michał w swojej pracy odwołał się do licznych utworów literackich, które dobrał celowo, by w jak najciekawszy sposób odwzorować omawiane zjawisko. Praca Michała jest logiczna, spójna, daje możliwość wyszczególnienia bardzo interesujących wniosków.

Remigiusz Hanczewski również realizował temat Orientalizm polskiej literatury i kultury. Praca Remigiusza ma kształt typowej rozprawki. Autor zdefiniował pojęcie orientalizmu, a następnie szeroko je omówił w kontekście kulturotwórczym. Remigiusz uważa,  że orientalizm w swoim pierwotnym znaczeniu to przejęcie przez kulturę europejską pewnych elementów Wschodu, gdzie okres największej popularności tego zjawiska przypadł na wiek osiemnasty. Wówczas do Orientu kwalifikowała się również cała Europa Wschodnia,  a zatem dla Polaków egzotyką, kulturą orientalną były już tereny Ukrainy, Białorusi, Rosji – wydające się nam tak bliskie, a jednocześnie tak odległe, odmienne, nieznane i skrywające mnóstwo tajemnic. Orientalizm to również forma określająca naśladownictwo kultur wschodnich przez kraje Zachodu. Szczegółowej analizie i interpretacji w kontekście omawianego tematu Remigiusz poddał Faraona B. Prusa, a także twórczość Ignacego Krasickiego i Juliusza Słowackiego.

Zawody okręgowe XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego polegać będą na napisaniu pracy literackiej i testu z nauki o języku i odbędą się 17 lutego 2018 r. w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczniów do zmagań olimpijskich przygotowują nauczyciele języka polskiego: Katarzyna Barczak, Kinga Gąska i Piotr Perzyna. 

Zakwalifikowali się do zawodów okręgowych

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE